Văn bản pháp lý

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bảnTải về
1 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính Phủ Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có định nghĩa về hóa đơn điện tử
2 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
3 57/2006/NĐ-CP 09/06/2006 Chính phủ Nghị định về Thương mại điện tử
4 26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
5 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
6 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính Quyết định v/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
7 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế Quyết định triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
8 51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Giao dịch điện tử 2005
9 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
11 27/2007/NĐ-CP 23/02/2007 Chính phủ Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.
12 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Đăng ký