Hóa đơn điện tử S-Invoice

DT200
283.140
 • Số lượng: 200 hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT100
143.000
 • Số lượng: 100 hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT300
424.710
 • Số lượng: 300 hóa đơn
 • Tặng thêm 150 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT500
583.000
 • Số lượng: 500 hóa đơn
 • Tặng thêm 250 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT1.000
913.000
 • Số lượng: 1.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 500 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT2.000
1.375.000
 • Số lượng: 2.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 1000 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT3.000
1.930.500
 • Số lượng: 3.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 1500 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT7000
3.905.000
 • Số lượng: 7000 hóa đơn
 • Tặng thêm 3.500 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT5.000
2.937.000
 • Số lượng: 5.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 2.500 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
 • Hỗ trợ xuất lùi ngày theo TT32
DT10.000
4.862.000
 • Số lượng: 10.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 5000 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
DT20.000
8.294.000
 • Số lượng: 20.000 hóa đơn
 • Tặng thêm 10.000 Hóa đơn
 • Tích hợp thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Miễn phí chữ ký số HSM 6 tháng
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Hỗ trợ TBPH hóa đơn
Đăng ký