Tải về

18/10/2021 - 07:37
0 views

 

Mẫu hóa đơn chuẩn

Mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai

Tổng hợp các mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác

Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo

Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo

 

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử
Hướng dẫn cấu hình user WEBSERVICE
Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử
Danh sách lỗi thường gặp khi tích hợp

Example_API_C#

Source code mẫu .Net, pass: sinvoice

Example_API_JAVA

Source code mẫu Java

Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử Tiếng Anh

English version of S-invoice’s Webservice documents

Example USB-TOKEN

Code ví dụ tạo hóa đơn ký USB-TOKEN

 

Công văn đặc thù

Công văn đặc thù

Công văn đặc thù

Hướng dẫn cấp CTS server cho KH dùng HDDT

Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử

Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

 

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

 

Tool ký số và xem hóa đơn

Tool ký số: Java 7 – 32 bit, Java 8 trở lên

Lưu ý: Chạy tool ký số trước khi ký

Link download Java 8

 

Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn

Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết

 

Tài liệu thông tư 68

Tài liệu thông tư 68T

 

Đăng ký